Ubezpieczenie NNW

08 września, 2022

UWAGA RODZICE – Ubezpieczenie dzieci NNW

Uprzejmie przypominam, że:

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły/przedszkola do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci/uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole/przedszkolu ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży (pzu.pl)

TUZ

Allianz

GENERALI

z wyrazami szacunku

Izabela Schulz

Zaproszenie na festyn sportowy przedszkolakówZebranie z rodzicami 22.09.b.r.
Skip to content