Koncepcja Pracy Przedszkola nr 4

I. Charakterystyka przedszkola

Przedszkole nr 4 w Szamotułach im „Janka Wędrowniczka ” powstało w 1977r. i mieści się w pięknym budynku z początku XX wieku przy Al. 1-go Maja 36. Budynek został odkupiony przez miasto od jego właścicieli z przeznaczeniem na przedszkole. Początkowo przedszkole było dwuoddziałowe.

Dom jest piętrowy. Obecnie na parterze mieszczą się dwie sale zabaw dzieci, szatnia dziecięca, łazienka, kuchnia i zaplecze kuchenne. Na piętrze znajdują się kolejne dwie sale zabaw dla dzieci, łazienka i pomieszczenia magazynowe i biurowe.

Dzieci mogą bezpiecznie i spokojnie bawić się w przestronnym ogrodzie przedszkolnym, bogato wyposażonym w drewniane urządzenia poparte certyfikatem bezpieczeństwa w otoczeniu zieleni. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego.  W godz. 8:00- 13:00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Placówka liczy 4 oddziały jednolite wiekowo: 3 latki, 4 latki, 5 latki i 6 latki.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki.

Pierwszym dyrektorem przedszkola w latach 1977 – 1993 była pani mgr Barbara Juszczak. W latach 1993- 2008 rządy sprawowała mgr Grażyna Jądrzyk. Obecnie przedszkolem kieruje mgr Izabela Schulz.

Przedszkole ma charakter „domowego przedszkola” i tak jest określane przez rodziców, gości i osoby wizytujące – ze względu na panującą tu atmosferę, charakter budynku, przytulność pomieszczeń.

Tradycją naszego przedszkola jest bezpośredni kontakt z przyrodą i środowiskiem oraz dbałość o jego ochronę. Zgodnie z imieniem przedszkola dzieci często wędrują i „namacalnie”  poznają świat. Kilka razy w roku organizowane są wycieczki autokarowe te bliskie i te dalsze. Dzieci obserwują, eksperymentują i doświadczają. Od kilku lat realizujemy we współpracy z rodzicami projekt „Zielony zakątek”. Dzieci biorą czynny udział w ogrodowych pracach pielęgnacyjnych , dbają o zieleń wokół przedszkola. Uprawiają ogród warzywny oraz ziołowy, sadzą drzewka. Jesienią zbierają nasionka kwiatów oraz przetwarzają wyhodowane warzywa.

Posiadamy ekologiczny certyfikat projektu edukacyjnego „Raban! Recykling, a nie bałagan”. Bierzemy udział w różnych ekologicznych przedsięwzięciach: Sprzątanie świata pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej, Dzień Ziemi, Dzień Drzewa. Jesteśmy członkami Kubusiowych Przyjaciół Natury. Współpracujemy z firmami odzyskującymi surowce wtórne, t.j. REEBA, RECAL.

Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo swych wychowanków.

Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.

Ponadto uczestniczymy w programach i projektach promujących zdrowie, m.in. „Czyste powietrze wokół nas” (program antynikotynowy), „Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Przyjaciele Zippiego”. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, m.in. z Policją, Strażą Pożarną, Sanepidem, SZOSiRem. Posiadamy liczne dyplomy, puchary, certyfikaty. Wielokrotnie uzyskaliśmy tytuł najbardziej usportowionego przedszkola biorąc udział w organizowanej corocznie Przedszkoliadzie .

Przedszkole nasze jest kopalnią talentów. W ramach podstawy programowej realizujemy m. in. takie zajęcia jak: rytmika, muzyka, śpiew, pląsy, taniec, plastyka, technika, gimnastyka, teatr. Ponadto indywidualnie pracujemy z dzieckiem uzdolnionym i mającym trudności. W naszej placówce odbywają się nieodpłatne zajęcia dodatkowe: zajęcia logopedyczne, kółko szachowe,  kółko plastyczne, kółko przyrodnicze, kółko artystyczne i klub sportowy. Dla chętnych religia.

Wysiłki zespołu pedagogicznego i administracyjno- obsługowego przedszkola skupione są na tym, aby dzieci chętnie do nas przychodziły, a rodzice byli zadowoleni z opieki przedszkola i czuli, że ich dziecko jest dla nas ważne.

 

II. Misja

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

III. Wizja

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, a współpraca ta korzystnie wpływa na rozwój dzieci. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno- wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.

Dzieci mają w nauczycielach wsparcie, każde dziecko jest traktowane podmiotowo. Nauczyciele współpracują ze sobą, dzielą się zdobytą wiedzą  i dbają o wielostronny rozwój dziecka. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Rodzice są partnerami przedszkola. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszego przedszkola współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpiecznie.

Dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola znają swoje prawa i obowiązki.

Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny, nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

IV. Cele i zadania

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
  • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
  • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
  • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu
  • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
  • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
  • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
  • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
  • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
  • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
  • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.
 4. Zarządzanie przedszkolem
  • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
  • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
  • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi

V. Priorytety

 

VI. Kierunki realizacji koncepcji pracy

 

VII. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 

VIII. Model absolwenta

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci samodzielne, otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do niezależności, osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami, podejmują inicjatywy.

Nasz wychowanek zna ABC pierwszej pomocy. Czuje się odpowiedzialny za własne zdrowie i bezpieczeństwo innych. Absolwent naszego przedszkola myśli ekologicznie i żyje w zgodzie z naturą. Dziecko czuje się Szamotulaninem, Polakiem, Europejczykiem i obywatelem świata. Jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

Absolwent naszego przedszkola odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa.

 

IX. Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2012-2017

X. Metody jakimi pracujemy:

Skip to content