Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka w czasie epidemii.

27 maja, 2020

 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 w Przedszkolu nr 4 w Szamotułach

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Przedszkola nr 4 w Szamotułach
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Cel procedury 

 

 •  Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 • Przedmiot procedury
 • Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
 • zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki
 • sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.
 • Zakres procedury
 • Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.
 • Postanowienia ogólne
 • Rodzic zobowiązany jest zdeklarować potrzebę i gotowość udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych organizowanych na terenie przedszkola na trzy dni przed zaplanowaną datą przyprowadzenia dziecka do przedszkola na druku, który stanowi zał. Nr 1)
 • Dyrektor organizuje w miarę możliwości miejsce w grupie i przydziela dziecko pod opiekę wyznaczonym nauczycielom i pracownikom obsługi.
 • Dyrektor powiadamia o tym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
 • Dyrektor zawiadamia rodziców w odpowiedzi na złożoną deklarację o braku możliwości zorganizowania zajęć opiekuńczych na terenie przedszkola, jeżeli nie będzie dysponował dostateczną ilością miejsc lub pracowników.

 

 

 Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 

 • Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 2)
 • Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną temperaturę ciała.
 • Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka

 

 1. Przyprowadzanie dziecka do placówki
 • Rodzic w drodze do przedszkola i dziecko powyżej 4 roku życia ma zasłonięte usta i nos oraz dłonie zabezpieczone jednorazowymi rękawiczkami.
 • Rodzic powiadamiania domofonem (przycisk NR 2) pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka, podając jego imię i nazwisko.  Przed naciśnięciem domofonu dezynfekuje ręce.
 • Przed drzwiami frontowymi,  rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona odbioru oraz pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37*C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.
 • Dzieci przyporządkowane do sali na górze przyprowadzane są tylnymi drzwiami. Rodzic powiadamiania domofonem (przycisk NR 5) pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka, podając jego imię i nazwisko.  Przed naciśnięciem domofonu dezynfekuje ręce i czeka na pojawienie się pracownika.
 • Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób.
 • W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko od rodziców , odpowiedzialny jest za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, umycie z dzieckiem rąk oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali. Pracownik przekazuje dziecko nauczycielowi wyznaczonemu przez dyrektora do opieki nad nim.

 

 

 1. Odbieranie dziecka z placówki 
 1. Rodzic powiadamia domofonem pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka. Przed naciśnięciem domofonu dezynfekuje ręce.
 2. Rodzic oczekuje na dziecko przed drzwiami frontowymi ,bądź tylnymi z zasłoniętymi ustami i nosem w jednorazowych rękawiczkach utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 3. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i pomaga ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica.
 4. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, lub e- mail oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.

 

 Postanowienia końcowe

 

 

 1. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
 2. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrekcja Przedszkola.
 3. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01.06.2020r. do odwołania przez Dyrekcję Przedszkola

 

 

PILNE. INFORMACJA DLA RODZICÓWWprowadzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 września
Skip to content