Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA nr 4 w SZAMOTUŁACH

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie ,,gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się.
 2. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz odpowiednich aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Przedszkole jest placówką wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczną dla dzieci w  wieku 3-go roku życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 6. Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu  ubezpieczeniu NW. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.

II.  Sprawy porządkowe i organizacyjne

 1. Przedszkole jest czynne w godz. 6:00- 17:00.
 2. Pobyt dziecka w przedszkolu w ramach realizowanej podstawy programowej jest nieodpłatny.
 3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00- 13:00.
 4. Dzieci 5 godzinne spełniające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne powinny być przyprowadzane o godz. 8:00, a odbierane o 13:00.
 5. Pozostałe dzieci schodzą się w godz. 6:00-8:30, a rozchodzą w godz. 12:45-13:00 i 14:45-17:00.
 6. Pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wychowania przedszkolnego może być odpłatny.
 7. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala drogą uchwały Rada Miasta i Gminy Szamotuły.
 8. Opłatę za przedszkole rodzice zobowiązani są regulować do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto.
 9. W przypadku zaległości dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola.
 10. W przypadku nieobecności dziecka rodzicom przysługuje zwrot kosztów za każdą nieobecną godzinę oraz zwrot kosztów żywienia za każdy nieobecny dzień.
 11. Dzieci powinny do przedszkola uczęszczać regularnie, a szczególnie dzieci  spełniające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Nieobecność można usprawiedliwić telefonicznie lub osobiście. Nieobecnością trwającą dłużej niż 5 dni i nieusprawiedliwioną, można spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.
 12. Rodzice do szatni wchodzić nie powinni ze względów porządkowych i higienicznych.

III. Sprawy bezpieczeństwa i higieny.

 1. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci podejrzanych o chorobę (np. Ból gardła, brzucha, uszu, głowy, wysypka, podwyższona temperatura). W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej należy niezwłocznie zawiadomić przedszkole.
 2. W momencie wystąpienia choroby zakaźnej należy dziecko zatrzymać w domu.
 3. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka, zwłaszcza po chorobie zakaźnej, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może przebywać w grupie przedszkolnej.
 4. Do przedszkola należy przyprowadzać dziecko zdrowe, czyste, w ubraniu dostosowanym do pogody i temperatury powietrza i niekrępujących jego swobodnego działania.

IV. Obowiązki rodziców:

 1. Rodzice dla dobra dziecka zobowiązani są do współpracy z przedszkolem.
 2. Biorą udział w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez dyrektora i wychowawców.
 3. Ściśle przestrzegają regulaminu i realizują ustalenia podjęte na zebraniach.
 4. Dbają o dobre imię przedszkola i w miarę swoich możliwości pomagają w tworzeniu coraz lepszych warunków dla rozwoju dziecka.
 5. Ze wszystkimi uwagami i wnioskami dotyczącymi pracy przedszkola, rodzice zgłaszają się do dyrektora przedszkola.
 6. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez  osoby dorosłe upoważnione do odbioru w karcie zgłoszenia w wyznaczonych godzinach. W przeciwnym razie należy złożyć u wychowawczyni stosowne upoważnienie.
 7. Podczas festynów, imprez organizowanych przez przedszkole (również na terenie przedszkola) po godzinach pracy przedszkola za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.